បច្ចេកវិទ្យាបានវិវត្តន៍ទៅកាន់តែលឿននៅក្នុងស.វទី២១នេះដូចនេះការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ និងជួសជុលនូវឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានានាជារឿងមួយដែលពុំអាចខ្វះបាន

បច្ចេកវិទ្យាបានវិវត្តន៍ទៅកាន់តែលឿននៅក្នុងស.វទី២១នេះដូចនេះការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ និងជួសជុលនូវឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានានាជារឿងមួយដែលពុំអាចខ្វះបាន។ នេះជាឪកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់រៀនជំនាញជួសជុល ស្មាតហ្វូន អាយហ្វូន អាយផេត នាឡិកាដៃអេបផល សូមណែនាំជូន ហ៊ាង iRepair ដែលកន្លែងដែលជួសជុលឧបករណ៍បច្ចេកទេសនានានិងថែមទាំងមានទទួលបង្រៀនសិស្ស ដែលហ៊ាងនេះមានបទពិសោធន៍បង្រៀនសិស្សជាច្រើននាក់ ហើយនឹងមានការបញ្ជុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់សិស្ស ៥នាក់ដំបូងទៀតផង អត្ថប្រយោជន៍រួមមាន៖ 

+ជំនាញជួសជុល ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន អាយហ្វូន 
 -ផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់
 -អ៊ុតកញ្ចក់ថាច់
 -ជួសជុលម៉ាស៊ីនគ្រប់កំរិត
 -ផ្នែកបុកប្រូក្រាម ដោះកូដ
+ជំនាញជួសជុល អាយផេត 
 -ផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់
 -អ៊ុតកញ្ចក់ថាច់
 -ជួសជុលម៉ាស៊ីនគ្រប់កំរិត
 -ផ្នែកបុកប្រូក្រាម ដោះកូដ
+ជំនាញជួសជុល នាឡិកាដៃអេបផល 
 -ផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់
 -អ៊ុតកញ្ចក់ថាច់

iRepair Training Lab is looking for students, we can teach how to repair Smartphone, iPhone, iPad, Apple Watch and more! 

iRepair Training Lab is looking for students, we can teach how to repair Smartphone, iPhone, iPad, Apple Watch and more! 
Location & Contact Details / ទីតាំង និង លេខទំនាកទំនង :
📌 https://maps.app.goo.gl/hAj1uCZx3GfDCzmy5?g_st=ic
 https://fb.watch/kJuaIMUSoH/?mibextid=qC1gEa
▪️Telegram : https://t.me/irepaircambodia
▪️Instagram: https://www.instagram.com/irepair_cambodia
▪️Tik Tok: https://www.tiktok.com/@irepaircambodia1?_t=8cZwStI3rGh&_r=1
▪️Youtube: https://youtube.com/@irepaircambodia
▪️Website: www.iRepairCambodia.com
▪️E-mail: irepaircambodia1@gmail.com